lunes, 12 de enero de 2009

Dobretes


á parte: Locución adverbial sinónima de ‘agás’ e ‘excepto’. Tamén pode facer referencia á situación apartada ou separada.

aparte: Substantivo que indica o que se di ou se fai á parte, especialmente na representación teatral. As taxas esixidas aos alumnos, *aparte / á parte das taxas de matrícula fixadas con carácter xeral, poderán experimentar en cada curso académico un incremento inferior ou igual ao índice da vida correspondente ao ano anterior.

aboar: Pagar o que se debe.

abonar: Inscribirse ou inscribir a alguén mediante pagamento para ter dereito a algún servizo; subscribir.

Estes erros deben ser evitados dado que non serán *abonadas / aboadas aquelas enquisas que non poidan ser procesadas debido a unha realización deficiente.

achegar: Poñer unha cousa a carón de outra.

aportar: Chegar a porto unha embarcación.

Con antelación suficiente ao período de matrícula, o estudante afectado pode solicitar que o seu caso sexa examinado pola Comisión de Permanencia e *aportar / achegar toda a documentación que se lle requira.

así mesmo: Da mesma maneira, tamén.

asemade: Simultaneamente, ao tempo. Conxuntamente, á vez. Tan pronto como, así que, en canto.

Asemade non pode utilizarse co valor de ‘ademais’ ou ‘tamén’.

As facultades do presidente do Consello poderán ser conferidas mediante apoderamento do dito presidente. *Asemade / Ademais, o presidente do Consello poderá convocar ás súas sesións a calquera persoa que o estime oportuno.

bolsa: Subvención ou axuda complementaria para a realización de estudos, viaxes ou calquera actividade intelectual.

beca: Vestidura talar negra usada polos maxistrados. Insignia dos estudantes de colexios maiores universitarios.

Estudaranse os mecanismos de concesión de *becas / bolsas ou facilitarase que os alumnos/as poidan realizar unha estancia práctica en Vigo baixo a dirección dos responsables académicos da Universidade.

concreto: Dise do que non é xeral, senón que é preciso e determinado.

puntual: Que fai as cousas ao seu tempo, no momento sinalado.

Enténdese que un mal rendemento *puntual / concreto non debe estragar o esforzo global no conxunto da titulación.

data: Indicación do tempo no que se fai ou sucede algo.

fecha: Grolo, cantidade pequena de líquido que se inxire dunha soa vez.

Que para os fins deste acordo asina na *fecha / data abaixo indicada.


desenvolvemento: Conxunto de etapas polas que pasa un organismo ou calquera outra cousa durante a súa existencia.

desenrolo: Acción de estirar algo que está enrolado. Desenrolo non pode utilizarse co valor de ‘realización’, ‘avance’. ...nas disciplinas científicas e culturais máis directamente relacionadas co *desenrolo / desenvolvemento socioeconómico rexional e nacional.

enderezo: Domicilio dunha persoa.

dirección: Camiño que un corpo segue no seu movemento.

Que para os fins deste acordo sinala como a súa *dirección / o seu enderezo a Rúa O Porto 1, 36200, Vigo.


estremo, -a: Límite dunha propiedade.

extremo, -a: Límite o que pode chegar unha cousa.

investir: Empregar capitais en negocios para quitar un proveito.

inverter: Dar volta a unha cousa. É incorrecto usalo co significado de ‘empregar cartos’.

Neste proxecto vaise *inverter / investir a cantidade de 8.300 euros.

isto, iso, aquilo: Demostrativos.


elo: Forma neutra do pronome de terceira persoa que no galego moderno só se conserva nalgunhas frases feitas. Nunca pode aparecer coa función de suxeito.

O director ou o delegado da universidade no centro poderá decidir, se aprecia causa suficiente *para elo / para iso, a non formalización da acta dunha materia ou disciplina.


mozos, mocidade, novos: Persoas que aínda non chegaron á idade adulta.

xoves: Quinto día da semana.

Con esta medida preténdese ampliar o horario das bibliotecas para que os *xoves / mozos universitarios teñan máis tempo para utilizar os seus servizos.


tratar: Tomar como obxecto de estudo, discusión ou análise.

abordar: Rozar ou chocar unha embarcación con outra.

Estas normas, baseadas na reponsabilidade e flexibilidade, constitúen o medio que permite *abordar / tratar en conxunto aspectos anteriormente comentados.


vila: Núcleo de poboación.

pobo: Conxunto de persoas dunha poboación.

A matrícula deste congreso inclúe unha excursión por varios *pobos / vilas mariñeiras do litoral galego.

No hay comentarios:

Publicar un comentario