lunes, 10 de enero de 2011

Constituíntes xuntos / separados


Constituíntes xuntos


->Adverbios: Acotío, adrede, amais (de), amodo, apenas, arreo, dabondo de contado, decontino, decote, decotío, deseguida, deseguido, devagar, disque, enseguida, entrementres, talvez.

->Numerais:
dezaseis, dezasete, dezaoito, dezanove, douscentos, trescentos, atrocentos…

-> Conque:
conx. consecutiva (= ‘polo tanto, daquela’)

-> Porque:
conx. causal

-> Porqué:
substantivo (= ‘motivo, razón’)

-> Senón:
conx. adversativa; preposición

-> Demais:
pronome


* Constituíntes separados


->Adverbios: a carón, á présa, a tempo, de certo, de repente, de súpeto, en fronte, en seguida

->Numerais: vinte e un,vinte e dous, vinte e tres, vinte e catro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e un, ....

-> con todo: loc. conx. Adversativa (= ‘non obstante’)

-> des que: loc. conx. temporal

-> entre tanto:
loc. conx. temporal

-> polo tanto: loc. conx. consecutiva

-> con que: loc. conx. condicional (= ‘se’); prep. + pron. Relativo ou pron. interrogativo.

-> por que:
prep. + pron. interrogativo

-> se non:
conx. condicional ou completiva + adv. de negación

-> a máis:
artigo ou preposición + adv. de cantidade

-> de máis:
loc. adv. de cantidade (= ‘demasiado’); prep. + adv. de cantidade