lunes, 26 de octubre de 2009

As grallas no exame da XuntaA versión en galego do primeiro exercicio no concurso ao Corpo Superior, Grupo A1, a fin de semana pasada, estaba inzado de grallas.

Proba do sábado:

Pregunta 1.-
b) Cando se acorde por Xuíz ou Tribunal, logo de valoración cincunstanciada dos
intereses en conflito.
cincustanciada-> circunstanciada

Pregunta 17
a) Só en caso de dolo, culpa ou neglixencia grave declarada en sentenza xudicial asine
sentenza xudicial asine-> senteza xudicial firme

Pregunta 25
a) Aquells fundacións constituídas na súa totalidade por achegas da Administración ...
Aquells-> aquelas

Pregunta 26
b) Será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e estará adscrito a ría que así se determine regulamentariamente.
a ría-> Consellería

Pregunta 49
c) Formularánse por escrito no que se relatará o feito que motiva a queixa.
Formularánse-> Formularanse

Pregunta 53
b) Anteproyectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas ...
Anteproyectos-> Anteproxectos

Pregunta 54
a) Os asuntos en que tivese ditaminado o Consello de Estado non poderán remitirse a informe de ningún outro corpo ou órgano de ado.
órgano de ado-> da Administración do Estado

Pregunta 57
De acordo co artigo 13 de a Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio ...
de a-> da

Pregunta 61
De acordo co artigo 43 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro ...
de a-> da

Pregunta 63
c) A publicación dun acto deberá conter os mesmos elementos que o punto 2 do artigo 58 da de a Ley 30/1992, do 26 de novembro, ...
da de a Ley-> da Lei

Pregunta 67
De acordo co artigo 6 de a Ley 6/1997, do 14 de abril ...
de a Ley-> da Lei

Pregunta 68
De acordo co artigo 9 de a Lei 6/1997, do 14 de abril ...

de a -> da

Pregunta 76
d) Os municipios con menos de 100 habitantes que tradicionalmente conten con este singular réxime de goberno e administración, sempre que se constitúan coa aprobación de la Comunidad Autónoma.
de la Comunidad Autónoma-> da Comunidade Autónoma

Pregunta 78
a) Alcalde e catro concelleiros, os cales, co secretario de ión e o perito ...
b) Alcalde e tres concelleiros, os cales, co secretario, o interventor de ión e o perito ...
c) Alcalde e dous concelleiros, os cales, co secretario de ión e o perito ...
secretario de ión-> secretario da Corporación
o interventor íon-> o interventor da Corporación
secretario de íon-> secretario da Corporación

Proba do domingo:

Pregunta 7
Segundo o art.º 20 do Regulamento do Parlamento de Galicia, ¿en qué casos queda suspendida a condición de deputado? c) e d) Cando unha sentenza firme condenatoria así impóñao ...
¿en qué?-> ¿en que? ou en que?
así impóñao-> así o impoña

Pregunta 17
De acordo co artigo 21 de a Ley 3/1980, do 22 de abril, ...
de a Ley-> da Lei

Pregunta 21
Segundo a Lei 29/ 1998, da xurisdicción contencioso administrativa ...
da xurisdicción-> da xurisdición

Pregunta 27
Cal das seguintes procedimientos non se inclúen no ámbito ...
das siguintes procedimientos-> dos siguintes procedementos

Pregunta 45
a), c) e d) Os ditames do Conselo Consultivo serán de carácter ...
Conselo-> Consello

Pregunta 46
d) Ninguna das anteriores.
Ninguna-> Ningunha

Pregunta 51
a) Polo Conselo de contas de Galicia ...
b) Polo Conselllo de contas de Galicia ...
Conselo de contas->Consello de contas

Pregunta 74
c) Poderase acordar a achega de bens inmobles patrimoniais calquiera que fora o seu valor ...
calqueira-> calquera

Pregunta 79
Segundo el artículo 17 de la Lei 33/2003, ...
el artículo->o artigo

Pregunta 114
a) O presidente da Xunta será elixido polo Parlamento Gallego ...
Parlamento Gallego->Parlamento Galego

http://www.vieiros.com/nova/76873/tradutor-automatico-desidia-ou-pouco-galego-na-escola

No hay comentarios:

Publicar un comentario