martes, 19 de mayo de 2009

OS NUMERAIS

Os numerais son os determinantes que acompañan un substantivo e nos indican cantidade exacta (cardinais), orde (ordinais), fraccións (partitivos) ou múltiplos (múltiplos).

Os cardinais indican un número determinado de elementos da realidade contable. Estas son as súas formas:

1

un, unha

16

dezaseis

50

cincuenta

2

dous,dúas

17

dezasete

60

sesenta

3

tres

18

dezaoito

70

setenta

4

catro

18

dezanove

80

oitenta

5

cinco

20

vinte

90

noventa

6

seis

21

Vinte e un
vinte e unha

100

cen

7

sete

200

douscentos

8

oito

22

Vinte e dous
vinte e dúas

duascentas

9

nove

300

trescentos/as

10

dez

23

Vinte e tres...

400

catrocentos/as

11

once

30

trinta

500

cincocentos/as

12

doce

31

trinta e un...

quiñentos/as

13

trece

33

trinta e tres...

600

seiscentos

14

catorce

40

corenta...

1.000

mil

15

quince

47

corenta e sete

1.000.000

un millón

Os ordinais sinalan o lugar que ocupa un elemento nunha serie.

primeiro

16º

décimo sexto

segundo

17º

décimo sétimo

terceiro

18º

décimo oitavo

cuarto

19º

décimo noveno

quinto

20º

vixésimo

sexto

21º

vixésimo primeiro

sétimo

22º

vixésimo segundo

oitavo

30º

trixésimo

noveno

40º

cuadraxésimo

10º

décimo

50º

quincuaxésimo

11º

undécimo

60º

sesaxésimo

décimo primeiro

70º

septuaxésimo

12º

duodécimo

80º

octoxésimo

duodécimo

90º

nonaxésimo

13º

décimo terceiro

100º

centésimo

14º

décimo cuarto

1000º

milésimo

Todas as formas dos ordinais admiten morfemas de xénero e número. Nas formas compostas, só se engaden ó segundo elemento: décimo quinto, décimo quinta, décimo quintos, décimo quintas.

Os partitivos sinalan a fracción exacta dun todo. Teñen estas formas:

1/2 medio/a; metade, 1/3 terzo/a , 1/4 cuarto/a , 1/5 quinto/a, 1/6 sexto , 1/7 sétimo, 1/8 oitavo, 1/9 noveno/a, 1/10 décimo/a, 1/11 onceavo/a, 1/12 doceavo, 1/ 13 treceavo, 1/20 vinteavo, 1/ 100 centésimo

Obsérvese que a partir de 1/11, exceptuando 1/100, 1/1000 e 1/1000000, o partitivo faise engadindo ó cardinal o sufixo –avo: 2/28 dous vinte e oitoavos.

Os multiplicativos

A forma máis xeral de incluír esta información nun texto consiste en engadirlle a un cardinal calquera o substantivo veces. Esta cidade é vinte e cinco veces máis grande ca a outra.
Ademais, algúns números cardinais teñen formas específicas para indicar este contido. Trátase dunha palabra que pode funcionar como adxectivo ou como substantivo e que presenta flexión de xénero (-o para o masculino e -a para o feminino). O cardinal 2 ten ademais outra forma invariable que cumpre a mesma función.

2 dobre duplo/-pla
3 triplo/-pla
4 cuádruplo/-pla
5 quíntuplo/-pla
6 séxtuplo/-pla
7 séptuplo/-pla

De todas elas, só as correspondentes a 2 e 3 teñen un certo uso na lingua, xa que as outras pertencen a un nivel extremadamente culto e case non se empregan na actualidade.

Hai certos substantivos numerais ou colectivos relacionados cos numerais como:

par: un par de ollos

parella: unha parella de gatos

trío: eles forman un trío para cantar

decena/ducia: merquei unha ducia de ovos

cento: Xosé pesa un cento de quilos

milleiro: Diso fai un milleiro de anos

metade: Quero a metade da mazá

Para indicarmos orde tamén podemos empregar os numerais cardinais no canto dos ordinais, solución que mesmo nos parece aconsellable a partir do cardinal décimo noveno. Así, en vez de dicirmos a cláusula trixésimo segunda podemos dicir a cláusula trinta e dúas.

Medidas de capacidade para líquidos

1 moio = 8 olas; 1 ola, arroba, cántara = 16 litros; 1 canada = 2 olas; 1 canada = 4 litros; 1 carta = ¼ de canada; 1 neto = ½ litro; 1 cuarteirón =1/4 de litro.

Medidas de capacidade para áridos

1 fanega = 4 ferrados; 1 ferrado, tega = uns 12 kg, de centeo, 16 kg de trigo, 18 kg de fabas, 20 kg, de millo.

Medidas de peso

1 quintal = 48 kg aprox.; 1 arroba = ¼ de quintal; 1 libra = 16 ou 20 onzas; 1carta = ¼ de libra

Medidas de superficie

1 fanega = 4 ferrados; 1 ferrado, tega = case 5 áreas; 1 esca, tego = ½ ferrado; 1 copelo = 1/5 de área; 1 estadal =1/100 ferrado.

Medidas de lonxitude

1 legua = uns 5 ½ km, 1 milla (no mar) = ¼ km, 1 vara = 80 Cm, aprox.; 1 cuarta = ¼ de vara (20 Cm); 1 polegada = 1/32 de vara; 1 estadal 0 4 varas; 1 pé = 12 polegadas; 1 furco = 1/6 vara

No hay comentarios:

Publicar un comentario