martes, 31 de marzo de 2009

Verbos Irregulares V

Pracer

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
prazo pracía praza
praces pracías prazas prace
prace pracía praza
pracemos praciamos prazamos
Pracedes praciades prazades pracede
pracen pracían prazan
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
prouguen prouguera prouguese pracer
prougueches prougueras prougueses praceres
prougo prouguera prouguese pracer
prouguemos prougueramos prouguésemos pracermos
prouguestes prouguerades prouguésedes pracerdes
prougueron prougueran prouguesen praceren
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
pracerei pracería prouguer INF.
Pracerás pracerías prougueres pracer
pracerá pracería prouguer XER.
praceremos praceriamos prouguermos pracendo
praceredes praceriades prouguerdes PART.
Pracerán pracerían prougueren pracido

Os derivados apracer, compracer e despracer son regulares en todo o paradigma.

Querer

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
quero quería queira
queres querías queiras quere
quere quería queira
queremos queriamos queiramos
queredes queriades queirades querede
queren querían queiran
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
quixen quixera quixese querer
quixeches quixeras quixeses quereres
quixo quixera quixese querer
quixemos quixeramos quixésemos querermos
quixestes quixerades quixésedes quererdes
quixeron quixeran quixesen quereren
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
quererei querería quixer INF.
quererás quererías quixeres querer
quererá querería quixer XER.
quereremos quereriamos quixermos querendo
quereredes quereriades quixerdes PART.
quererán quererían quixeren querido

Os derivados cultos de querer (adquirir, inquirir,requirir) son inmotivados semanticamente; seguen por tanto a lei xeral deincorporación de verbos cultos.

Saber

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
sei sabía saiba
sabes sabías saibas sabe
sabe sabía saiba
Sabemos sabiamos saibamos
sabedes sabiades saibades sabede
saben sabían saiban
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
souben soubera soubese saber
soubeches souberas soubeses saberes
soubo soubera soubese saber
soubemos souberamos soubésemos sabermos
soubestes souberades soubésedes saberdes
souberon souberan soubesen saberen
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
saberei sabería souber INF.
saberás saberías souberes saber
saberá sabería souber XER.
saberemos saberiamos soubermos sabendo
saberedes saberiades souberdes PART.
saberán saberían souberen sabido

Ser

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
son era sexa
es
eras sexas
é
era sexa
somos eramos sexamos
sodes erades sexades sede
son eran sexan
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
fun fora fose ser
fuches foras foses seres
foi fora fose ser
fomos foramos fósemos sermos
fostes forades fósedes serdes
foron foran fosen seren
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
serei sería for INF.
serás serías fores ser
será sería for XER.
seremos seriamos formos sendo
seredes seriades fordes PART.
serán serían foren sido

O verbo defectivo sobreser, por ser inmotivado semanticamente, é regular nos tempos e persoas en que se conxuga.

Ter

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
teño tiña teña
tes tiñas teñas ten
ten tiña teña
temos tiñamos teñamos
tendes / tedes tiñades teñades tende / tede
teñen tiñan teñan
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
tiven tivera tivese ter
Tiveches tiveras tiveses teres
tivo tivera tivese ter
tivemos tiveramos tivésemos termos
tivestes tiverades tivésedes terdes
tiveron tiveran tivesen teren
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
terei tería tiver INF.
terás terías tiveres ter
terá tería tiver XER.
teremos teriamos tivermos tendo
teredes teriades tiverdes PART.
terán terían tiveren tido

Os derivados abster, ater, conter, deter, entreter, manter, reter e soster conxúganse igual.

Traer

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO
PRESENTE COPRETÉRITO PRESENTE
traio traía traia
traes traías traias trae
trae traía traia
traemos traïamos traiamos
traedes traïades traiades traede
traen traían traian
PRETÉRITO ANTEPRETÉRITO PRETÉRITO INF.CONX.
trouxen trouxera trouxese traer
trouxeches trouxeras trouxeses traeres
trouxo trouxera trouxese traer
trouxemos trouxeramos trouxésemos traermos
trouxestes trouxerades trouxésedes traerdes
trouxeron trouxeran trouxesen traeren
FUTURO POSPRETÉRITO FUTURO F.NOMINAIS
traerei traería trouxer INF.
traerás traerías trouxeres traer
traerá traería trouxer XER.
traeremos traeriamos trouxermos traendo
traeredes traeriades trouxerdes PART.
traerán traerían trouxeren traído

Os derivados abstraer, atraer, contraer, distraer, extraer, retraer e subtraer, por seren semanticamente inmotivados, son regulares en todos os tempos: distraio, distraía, distraín, distraera, distraerei, distraería, distraia, distraese, distraer .

No hay comentarios:

Publicar un comentario