martes, 9 de junio de 2009

CONXUNCIÓN

1.- Copulativas: e, mais, nin, a mais, e mais
2.- Distributivas e disxuntivas: ou, ben...ben, cal...cal, nin...nin, ora...ora, quer...quer, xa...xa.
3.- Adversativas: a menos que, agora que, aínda que, fóra de que, emporiso, sacando que, senón que, por iso, ora ben, mais, pero, senón, agás que, non obstante, porén...
4.- Concesivas: aínda que, a pesar de que, así, mesmo que, nin que, pese a que, por máis que, por moito que, por pouco que, pese a que…
5.- Condicionais: se, con que, con tal que, caso de que, a menos que, a nada que de non ser que, quitando que, bardante que, sempre que ...
6.- Causais: porque, que, dado que, pois, pois que, por causa de que, por mor de que, posto que, xa que...
7.- Consecutivas: conque, daquela, de aí que, de forma que, de maneira que, de xeito que, entón, logo, polo tanto, xa que logo...
8.- Finais: a fin de que, para que, que, en favor de que...
9.- Locativas (lugar): onde, onde queira que.
10.- Temporais: cando, antes de que, asemade, ata que, axiña que , cada vez que, desde que, despois de que, inda ben que, logo que, mal, mentres, mentres tanto, namentres, non ben, sempre que, apenas, de contado que, deseguida que…
11.- Modais: como, como se, como queira que, conforme, consonte, segundo, sen que, tal e como...
12.-. Comparativas: ca, que, coma, como.
13.- Completivas (substantivas): que, se.

No hay comentarios:

Publicar un comentario